Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 10/4/2018

Cập nhật Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 10/4/2018

Cập nhật Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 10/4/2018

Natural Rubber RMB Price

Unit: RMB/mt
TypeRegionMarket priceChange
SCRWF (Yunnan)Shandong (North China)10,500–10,700+50
Zhejiang (East China)10,700–10,800+200
Shanghai (East China)10,600+50
Tianjin (North China)10,500–10,700+100
Yunnan (Southwest China)10,700–10,800+100
SCRWF (Hainan)Jiangsu (East China)10,700+200
SCR10Yunnan (Southwest China)9,400–9,500+100
Shanghai (East China)10,100–10,200+50
Thai RSS3Shanghai (East China)13,300+125
Shandong (North China)13,100–13,300+100
STR20 compositeQingdao Bonded Zone10,300–10,350+75
SMR20 compositeQingdao Bonded Zone10,250+50
SVR3LHengshui (North China)10,200–10,250+50
Shanghai (East China)10,300+200
Shandong (North China)10,000–10,100+150
Zhejiang (East China)10,300+50
Guangdong (South China)10,400+200

Natural Rubber USD Price

Unit: $/mt
MarketCountryProductMarket priceChange
International marketThailandRSS31,800–1,8100
STR201,470–1,4800
STR20 composite1,480–1,4900
MalaysiaSMR201,450–1,4700
SMR20 composite1,460–1,470+5
IndonesiaSIR201,410–1,4300
SIR20 composite1,450–1,460+5
VietnamSVR3L1,425–1,4300
SVR101,335–1,3500
Qingdao Bonded ZoneThailandRSS31,700–1,750-15
STR201,430–1,450+5
STR20 composite1,410–1,4300
MalaysiaSMR201,430–1,440+30
SMR20 composite1,410+5
IndonesiaSIR201,430–1,440+35

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 10/4/2018
Đánh giá nội dung !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here